Хәажәкыра 17, Урыстәыла ахада иалхрақәа
17.03.2024

Апсны аҳәынҭқарра иҟоу ауаҩы изинқәа рзы азинмчра змоу Анас Кишмариа   Хәажәкыра 17 рзы, Урыстәыла ахада иалхрақәа лҽалалырхәит алхратә ҭыԥ №8000, 10 аш. ақ. Аҟәа.


Шьҭахьҟа


Азыҳәа анашьҭра